Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZSV křesťanství

24. 1. 2012

KŘESŤANSTVÍ-je monoteistické, univerzální, historické (založené) a misijní náboženství,

které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj.

Krista), spasitele světa, Božího syna a samotného Boha, který se v Kristu zjevil.

-nejdéle fungující totalita na světě,nové vidění světa,zobrazení do kultur

-dogmatik-obhajuje předem známý princip –připouští odchylky jen ne v tom to je prvotní

Intelektuální zdroje: (elektické-v křes.není nic původního,elektismus-co už někdo vymyslel)

1)Judaismus-náboženství židovského národa – Izraele,jako 1.nábož.kt.cíleně vyzdvihuje

1boha jež se o židy stará a poupeří s ostat.bohy (Pentatuch-starý zákon)

2)Stoicismus-abývali aktivním vztahem mezi kosmickým determinismem a lidskou svobodou,

za cestu ke svobodě považovali život v souladu s přírodou, ataraxie=ovl.těla duší,

Asketismus=vědomé si odříkání... po rozvratu Řím.říše v 5.stol.je civilizace v krachu-

zapomnělo se jak hospodařit,těžké se uživit –podmínka fungování spol.je asketismus

3)Jednobožství-Hinduismus-tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na

historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu- bůh soutěžil o

vyvolený národ s jinými bohy-jaké zázraky umí kněží as jaké křes.bohové

Bůh=nadpřirozenou bytost,obvykle považovanou za nesmrtelnou, prostřednictvím ježíše

na zemi,stvořil svět,člověku zadal budoucnost-chce to bůh je to dobře,duše je dar

4)Filozofové-učili plat.teorii že bůh žije ve světe idejí,také aristotela

5)Učení sv.otců- Tertullianus-aktivní šiřitel,zabili vám rodinu.můžete jen věřit

Konstantin-zjevení kříže před bitvou-vítězství-konvertoval a přinesl křest.do celé říše

Justinianus-přežil morovou ránu... evangelia:Marek,Lukáš,Jak,Matouš

Sv.Kateřina-legenda v době starov.říma,poutník je dovedl ke křest.,oddala se bohu,kristova

nevěsta-císař Maximus si ji chgtěl vzít,mučena-lámací kolo,sťata hlava-na horu Linaj

SV.AUGUSTIN-Augistinus Aurelius-ve 33se mu zjevil svatý-že žije bezdůvodně-začal

kázat a žít křes, O obci boží-kniha,chtěl nastolit ráj na zemi a bůh je za to odvděčí a po smrti

přivede lidi do ráje božího,mění to co se mělo učit-mat.fyz, „O co čl.stojí“ „Opravdu-tu najde

u boha,bůh je pravda“-hledám tak že věřím,ne jako řekové že pravdu objevovali

-Scholastika-nauka o pozem.věcech,hospod,astron,chem,.., „Vedci si vždy najdou 2pravdy“

1)Teologická-hlavní,správná, 2)Scholastická-je proto že oni se snaží pochopit co chce bůh,

ale ve skutečnosti to nechápou,pro nedostatečné myšlení člověka to stačí a funguje

Realisté-je syn,otec a duch sv, hledají jak věci vznikají-tak že bůh čl.vnukne myšl-on stvoří

Nominalisté-je tak mocná že je vše najednou,bůh je nerozměr,nevyčerpat-tvoří boží útvary

T.AQUINSKÝ-kněz,zavřen s prostitutkou aby ho poskvrnili-kázal jí,zůčastnil se dobytí

Grenady, země: 1.vrstva-země s minerály,2.vrs.-fauna a flora,3.vrs-lidé s duší jako dar od

boha kde mu řekl aby se dostal do nebe nebo do pekla,4.vrs-andělé,5.vrs-bůh a andělé

-sestavil pyramidu bytí,bůh dává světu existenci a tvoří svět ze své vlastní tvořivosti

Suma teologica-celoživotní dílo,systém+vidění+podstata světa,nedopsal-povýšeno na 1.správ.

výklad světa,díky tomu povýšen na svatého, zabývá filozoficko-teologickým bádáním o

Bohu, morální teologií, svátostmi. Mezi Tomášovy autority patří Písmo svaté, liturgické texty,

církevní Otcové, filozofové, mezi nimi zvláště Aristotelés